Monday, August 25, 2008

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune
Specializare: Management


Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Contabilitate şi informatică de gestiune

Management
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani
Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune
I.D.
anul I - Raluca Munteanu - Bucureşti, Ionica Enache, Ştefania Cazacu, Irina Vrânceanu – Centre Teritoriale
anul II - Mihaela Marcu - Bucureşti, Claudia Felea, Laura Spiridon Centre Teritoriale
anul III – Daniela Ilincuţă - Bucureşti, Raluca Munteanu – Centre Teritoriale
anul IV – Georgiana Dodu – Bucureşti şi Centre Teritoriale
ZI
anul I – Georgiana Dodu
anul II – Florina Mic
anul III – Florina Mic
anul IV – Florentina Codreanu
F.R.
anul I – Florentina Codreanu
anul II – Florina Mic
anul III – Elena Borcea
anul IV – Florentina Codreanu
anul V – Ionica Enache
Specializarea Management
anul I – ZI, F.R., I.D. – Ramona Mirea

Ca loc de muncă şi funcţie, profilul specializărilor „Contabilitate şi informatică de gestiune”, şi „Management” se regăseşte la orice societate comercială şi instituţie, indiferent de structura de organizare şi funcţionare a acestora, din sectorul public şi privat, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, din organizaţii sindicale şi asociaţii etc.

Preocuparea pentru realizarea unei pregătiri temeinice a viitorilor licenţiaţi s-a concretizat în planuri de învăţământ moderne, echilibrate realizându-se o sinteză între structura şi standardele actuale ale învăţământului economic universitar şi cerinţele vieţii economico-sociale reale.

Începând cu anul universitar 2005-2006, planurile de învăţământ din facultatea noastră sunt structurate în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna care prevede trei cicluri de studii universitare: licenţă; masterat; doctorat. Prin discipline obligatorii, facultative şi opţionale, planul orientează eforturile studenţilor şi ale corpului profesoral în trei direcţii esenţiale: însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniile contabilităţii, informaticii de gestiune şi managementului; formarea deprinderilor de utilizare a calculatoarelor electronice în prelucrarea informaţiilor statistice şi financiar-contabile, punând accent pe e-business, e-banking, e-commerce, e-government, software, intranet şi internet, terminologiei de specialitate în limbi străine de circulaţie internaţională.

Obiectivul de bază al activităţilor didactice organizate în cadrul specializărilor Contabilitate şi informatică de gestiune şi Management constă în a forma personal operativ calificat, viitori specialişti în contabilitate, informatică de gestiune, control şi expertiză contabilă, organizarea şi conducerea compartimentelor contabile ale societăţilor comerciale, din toate domeniile vieţii sociale şi economice, precum şi în sfera cercetării ştiinţifice şi a învăţământului.

În pregătirea specialiştilor din domeniul contabilităţii, Facultatea are în vedere însuşirea cunoştinţelor multidisciplinare şi interdisciplinare, a bazelor contabilităţii, contabilităţii financiare, contabilităţii bancare, contabilităţii de gestiune şi sistemului informaţional al costurilor, a standardelor actuale de contabilitate.

În domeniul informaticii de gestiune se pune accent pe însuşirea cunoştinţelor de bazele informaticiii şi a Internet-ului, a gestiunii informatizate a documentelor contabile, a limbajelor de programare, a sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD), a proiectării sistemelor informatice, a principiilor audităriii sistemelor informatice de gestiune, a realizării sistemelor informatice de asistare a deciziilor (SIAD).

În ceea ce priveşte specializarea Management, competenţele dobândite la sfârşitul studiilor universitare de licenţă de 3 ani sunt, exprimate sintetic, următoarele: formarea unei gândiri economice şi manageriale asupra fenomenelor şi proceselor practicii economice din firme şi instituţii publice şi corelarea acestora cu mediul socio-economic exterior firmei; cunoaşterea proceselor şi conceptelor fundamentale ale noii economii informaţionale, ale guvernării corporative şi parteneriatului public-privat; cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale, a instituţiilor publice, a organizaţiilor şi asociaţiilor fără scop patrimonial; cunoaşterea funcţiilor întreprinderii, a posibilităţilor de ameliorare a acestora şi a interdependenţelor dintre ele în sistem integrat; întocmirea de proiecte de structuri organizatorice ale firmelor; însuşirea modului de elaborare a deciziilor la nivelul operativ şi de transpunere în practică a deciziilor de la niveluri ierarhic superioare în derularea afacerilor într-un mediu concurenţial; elaborarea, prezentarea şi analiza principalelor documente şi rapoarte ale compartimentelor firmei; organizarea şi exploatarea mijloacelor şi instrumentelor (aplicaţiilor) informatice la nivelul managementului operaţional; activităţi didactice în învăţământul preuniversitar şi de cercetare în domeniul managerial.


Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice InternationaleSpecializare: Marketing

Specializare: Afaceri Economice Internaţionale


Forme de învãtãmânt Durata studiilor
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Limbi si Literatura Romana

Specializare: Limba si literatura română A -
Limba şi literatura străină B
Facultatea de Limbi si Literatura Romana

Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Limba şi literatura română A - Limba şi literatura străină B Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Prin profilul său filologic bine conturat, facultatea noastră oferă specializarea în limba şi literatura română şi în una dintre limbile franceză sau engleză.

Primii doi ani de studiu formează un ciclu dedicat studiului disciplinelor de pregătire generală (lingvistică generală, teoria literaturii, literatura comparată), precum şi parcurgerii cursurilor de limba contemporană, istorie şi civilizaţie şi istorie a literaturii la specializările A si B.

În paralel cu parcurgerea acestui trunchi de discipline, studenţii sunt puşi în faţa unei opţiuni esenţiale, de care depinde specializarea lor ulterioară. Ei pot opta pentru modulul care le asigură pregatirea pedagogică indispensabilă viitorilor profesori de limba română şi straină. Începând cu anul al III-lea se pun la dispoziţia studentului pachete de cursuri opţionale, care acoperă o multitudine de specializări pe subdomenii cum sunt etnologia, activitatea editorială, lingvistica numelor proprii, aprofundarea operei marilor scriitori, etc..

Forum Spiru Haret BestPlaces

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Forum Spiru Haret BestPlaces

Specializare: O limbă şi literatură străină A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură străină B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină)

Specializare Forme de învăţământ Durata studiilor

O limbă şi literatură străină A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură străină B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină) Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani


Prin profilul său filologic bine conturat, facultatea noastră a fost prima şi, până nu demult, singura instituţie universitară particulară din România, care a oferit specializarea în două limbi străine.

În prezent, departamentele noastre furnizează o gamă variată de combinaţii posibile de limbi străine. Astfel, specializarea Limba şi literatura străină A include engleza sau franceza, iar la Limba şi Literatura străină B, studentul poate opta pentru engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă sau latină.

Primii doi ani de studiu formează un ciclu dedicat studiului disciplinelor de pregătire generală (lingvistică generală, teoria literaturii, literatură comparată), precum şi parcurgerii cursurilor de limbă contemporană, istorie şi civilizaţie şi istorie a literaturii la specializările A şi B.

După parcurgerea acestui trunchi de discipline, studenţii anilor terminali sunt puşi în faţa unei opţiuni esenţiale, de care depinde specializarea lor ulterioară. La începutul anului al III-lea ei pot alege între modulul ce le asigură pregătirea pedagogică indispensabilă viitorilor profesori de limbă străină sau română şi modulul care îi formează pentru meseriile de traducători, interpreţi sau terminologi. Tot începând cu anul al III-lea se pun la dispoziţia studentului pachete de cursuri opţionale, care acoperă o multitudine de specializări pe subdomenii, inclusiv limbaje specializate - comercial, juridic sau politic.

Forum Spiru Haret - Clubmania.ro

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Forum Spiru Haret BestPlaces

Specializare: Drept
Specializare: Administraţie publică

Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Drept

Administraţie publică
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 aniScoala viitorilor jurişti îsi desfaşoară activităţile într-un edificiu pe cât de modern şi elegant, pe atât de funcţional. Dotată cu aula de 5 stele şi mai multe amfiteatre, cu săli de seminar spaţioase şi luminoase, laborator de criminalistică, bibliotecă şi săli de lectură, toate înzestrate cu mobilier, aparatură si tehnică de calcul de ultimă generaţie. Facultatea de Drept oferă condiţii de studiu la un înalt nivel şi se înscrie, fără discuţie, în categoria privilegiată a elitei instituţiilor europene de învăţământ superior.

Folosesc cuvântul şcoală pentru că aici, graţie valorosului corp didactic, activitatea de cercetare ştiinţifică armonios conjugată cu aceea de învăţământ a dat naştere unei autentice şi inconfundabile şcoli de drept. Absolvenţii facultăţii sunt astfel cunoscuţi şi recunoscuţi în mediile juridice după calitatea şi cantitatea cunoştinţelor dobândite, după amprenta ştiinţifică imprimată de dascălii lor de-a lungul anilor de studiu.

Forum Spiru Haret - Clubmania.ro